Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI – FUNDACJA NITYA

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Nitya, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Patrycję Annę Pruchnik, zwaną dalej Fundatorem, oświadczeniem woli o ustanowieniu fundacji, udokumentowanym aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Joanną Maniszewską-Ejsmont prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie, przy ul. Górczewskiej 137, w dniu 10 października 2019 r. 
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991 nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami), oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Fundacja jest apolityczna, neutralna światopoglądowo i nie jest powiązana z żadnym ruchem religijnym. Osoby reprezentujące Fundację, w ramach prowadzenia działań statutowych zobowiązane są do zachowywani neutralności światopoglądowej oraz poszanowania przekonań religijnych wszystkich osób zaangażowanych w działania Fundacji.
 • 2
 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Terenem działalności Fundacji jest teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla właściwej realizacji celów Fundacja może działać na obszarze krajów wspólnotowych Unii Europejskiej, a także poza ich granicami na obszarze całego świata.
 3. Pełna nazwa fundacji brzmi Fundacja Nitya. Oprócz pełnej nazwy, fundacja może się posługiwać pieczęcią, logo i logotypem. W celu prowadzenia działalności poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Fundacja posiada osobowość prawną.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 6. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 7. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, terenowe stałe i czasowe placówki specjalizowane, inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów statutowych a także przystępować do innych organizacji, w tym spółek, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji, a także tworzyć takie podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami i organizacjami.
 • 3
 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje ministerstwo właściwe ds. edukacji. Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 • 4

Celami Fundacji są:

 1. rozpowszechnienie Satsangu, jako rodzaju praktyki obserwacji umysłu polegającej na interakcji z nauczycielem, w połączeniu z sesjami medytacyjnymi, poprzez organizowanie i oferowanie satsangów z Nityą, wszystkim ludziom, niezależnie od ich światopoglądu, religii, rasy, narodowości, przynależności społecznej, itd., 
 2. upowszechnianie wiedzy o znaczeniu praktykowania medytacji dla ludzkiego życia. Pogłębianie świadomości dążącej do rozpoznania prawdy o ludzkiej naturze oraz umyśle a także zastosowaniach metod opartych na praktykach medytacji, w rożnych aspektach życia osobistego i społecznego,
 3. upowszechnianie praktyki medytacji w oparciu o badanie siebie (self-inquiry) jako skutecznego narzędzia rozwoju na poziomie osobistym i społecznym, wśród osób indywidualnych, rodzin, organizacji, firm i wspólnot, dającej korzyści w postaci zdrowia psychicznego oraz fizycznego a także kompetencji osobistych i społecznych:

 • samoświadomości,
 • odporności na stres,
 • akceptacji dla życia w każdym jego przejawieniu,
 • przyjmowania odpowiedzialności za swoje życie,
 • kompetencji interpersonalnych,
 • empatii i szacunku w relacjach międzyludzkich,
 • inteligencji emocjonalnej,

 1. wspieranie i promocja pozytywnych postaw społecznych, wrażliwości społecznej, tolerancji dla inności,
 2. wspieranie i promocja wrażliwości ekologicznej i zdrowego odżywiania,
 3. edukacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych w kierunku poszerzania kompetencji osobistych i społecznych, samoświadomości, zarządzania swoimi zasobami intelektualnymi i emocjonalnymi,
 4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 5. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 6. propagowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej,
 7. działalność charytatywna i wolontariacka.
 • 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną.

 1. Organizacja i udostępnianie medytacji i Satsangów. 
 2. Organizację działań edukacyjnych, szkoleń, warsztatów, odosobnień, retreatów, turnusów prozdrowotnych, doradztwa i coachingu, spotkań, seminariów, konferencji i wykładów.
 3. Działania edukacyjne na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej, zdrowia fizycznego i zdrowego odżywiania.
 4. Przygotowywanie i prowadzenie kampanii społecznych.
 5. Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie oraz uczestnictwo w innych programach, projektach, badaniach i inicjatywach wspierających osiągnięcie celów fundacji.
 6. Współpracę z prasą i mediami, działalność w zakresie mediów informacyjnych. 
 7. Organizowanie wydarzeń artystycznych, takich jak: koncerty, występy, wystawy, wernisaże prac młodych twórców w kraju i za granicą. 
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej i medialnej w tym wydawanie gazet, czasopism, materiałów reklamowych i promocyjnych, strony internetowej, wydawnictw audiowizualnych, tłumaczeń.
 9. Wspieranie dostępu do projektów oferowanych przez Fundację, osobom którzy z różnych przyczyn mają ten dostęp utrudniony.
 10. Wsparcie doradcze, organizacyjne, rzeczowe i finansowe, dla osób fizycznych oraz organizacji non-profit, organizacji społecznych i gospodarczych, działających w obszarze zgodnym z celami Fundacji.
 11. Organizację Wolontariatu, poprzez budowanie i rozwijanie zespołu ludzi z przygotowaniem do pracy we wszystkich dziedzinach związanych z realizacją celów Fundacji.Rozdział III

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • 6
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Dochody osiągane z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczone będą na realizację jej celów statutowych.
 2. Fundacja, może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującym przepisami.
 • 7

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
 2. PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 3. PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 4. PKD 58.11.Z - Wydawanie książek,
 5. PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 6. PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 7. PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 8. PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 9. PKD 86.90.A - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 10. PKD 88.99.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 11. PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
 12. PKD 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
 13. PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 14. PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 15. PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 16. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
 17. PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 18. PKD 59.12.Z - Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 19. PKD 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów,
 20. PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 21. PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,
 22. PKD 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 23. PKD 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza,
 24. PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 8
 1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszym rokiem obrotowym jest okres od dnia rejestracji fundacji do 31 grudnia 2020.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.Rozdział IV

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 • 9
 1. Fundator wyposaża Fundację w majątek w postaci środków pieniężnych w kwocie 2100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych).
 2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 1100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) na prowadzenie działalności statutowej oraz 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą.
 3. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe wniesione przez Fundatora w kwocie 2100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych), zgodnie z ust. 1 i 2, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
 • 10
 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenie wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. Fundacja może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezspornym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Przyjęcie spadku może nastąpić tylko z dobrodziejstwem inwentarza.
 • 11

Fundacja może pozyskiwać środki z:

 1. krajowych i zagranicznych darowizn, grantów, spadków, zapisów, nawiązek sądowych,
 2. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek publicznych, oraz akcji charytatywnych prowadzonych przez Fundację,
 3. dotacji uzyskanych od jednostek administracji państwowej lub samorządowej,
 4. dotacji, datków, subwencji oraz funduszy rządowych oraz międzyrządowych, w tym funduszy Unii Europejskiej,
 5. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą. dochodów z odsetek od środków posiadanych na rachunkach bankowych i inwestycyjnych Fundacji,
 6. operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
 7. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
 8. dochodów z udziału w zyskach osób prawnych,
 9. sponsoringu.Rozdział V

WŁADZE FUNDACJI

 • 12

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób.
 2. Członków zarządu powołuje na czas nieokreślony i odwołuje Fundator. Fundator może zostać Prezesem Zarządu, zwanym dalej Prezesem.
 3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkostwo w zarządzie ustaje z dniem:

 • odwołania przez Fundatora,
 • złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Zarządu,
 • prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie.

 1. Członkowie Zarządu łącznie z Prezesem mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie dopuszczalnych prawem form zatrudnienia. Wszelkie umowy z członkami Zarządu zawiera Prezes Fundacji. Umowy z Prezesem zawiera jeden z pozostałych członków Zarządu.
 2. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Fundator.
 3. Do kompetencji Fundatora należą:

 • powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
 • określanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu,
 • możliwość sprawowania funkcji Prezesa Zarządu,
 • dokonywanie zmian w statucie Fundacji,
 • decyzja o połączeniu z inną Fundacją,
 • powoływanie i odwoływanie likwidatorów Fundacji,
 • decyzja o przeznaczeniu środków finansowych i majątku pozostałego po likwidacji Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 • 13

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
 2. Uchwalanie regulaminów.
 3. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
 4. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, poza wysokością wynagrodzenia Członków Zarządu.
 5. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
 6. Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 7. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w przypadku równego podziału głosów decydujący głos ma Prezes.
 8. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 9. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 10. Zebranie Zarządu zwołuje dowolny członek Zarządu.
 11. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób reprezentacji

 • 14
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 2, składa dwóch Członków Zarządu lub jednoosobowo Prezes.
 2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do kwoty 5.000 (pięć tysięcy) złotych, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes lub Członek Zarządu.

Zmiana statutu

 • 15

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

 • 16
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele statutowe Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją organem decydującym jest Fundator.

Likwidacja fundacji

 • 17
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. W sprawach likwidacji Fundacji organem decydującym jest Fundator.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.Warszawa, 11 października 2019 r.………………..…………………..……………………………..………….

Patrycja Anna Pruchnik, Fundator

Z całego serca dziękuję Ci za Twoje wsparcie. Jest ono dla nas bardzo ważne! Bez niego nie moglibyśmy dalej tworzyć i publikować dobrej jakości filmów z Nityą, wydać audiobooka z medytacjami oraz organizować spotkań medytacyjnych dla większej grupy osób.