Regulamin wydarzeń

Witaj na Satsangu z Nityą!

Prosimy, uważnie przeczytaj i upewnij się, że rozumiesz poniższy regulamin zanim zarejestrujesz się na wydarzenie. Jeżeli masz pytania, proszę napisz na: [email protected]

Wskazówki dla uczestnika Odosobnienia oraz Satsangu i Kursu z Nityą oraz Zasady uczestniczenia podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Satsang / Odosobnienie / Kurs nie jest alternatywą dla leczenia medycznego.

Jeżeli jesteś pod opieką lekarską, nie zmieniaj ani nie rezygnuj ze sposobu leczenia, jakiemu jesteś poddawany przez twojego lekarza. Jeżeli kiedykolwiek znajdowałeś / znajdowałaś się i znajdujesz się pod opieką psychiatryczną obecnie, prosimy, poinformuj organizatorów Odosobnienia / Satsangu z Nityą. W niektórych wyjątkowych przypadkach udział w Satsangu może nie być dla ciebie właściwy.

Rozumiem, że uczestniczenie w Satsangu z Nityą i/oraz oglądanie spotkań z Nityą może aktywować emocjonalne, fizyczne oraz psychologiczne reakcje. Biorę pełną odpowiedzialność za ocenienie i zdecydowanie się na zaakceptowanie każdego ryzyka, jakie mogę ponieść w rezultacie mojego udziału i/lub oglądania Satsangu. Zgadzam się wziąć pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i urazy, jakich mogę doświadczyć, powstałe z mojego wzięcia udziału i/l lub oglądania Satsangu z Nityą.

Użycie Nagrań

Rozumiem i wyrażam zgodę na to, że wszystkie nagrania Satsangu z Nityą, na przykład nagrany głos, wizerunek, zdjęcie lub napisane słowa Nityi są chronione prawem autorskim należącym do Nityi Patrycji Pruchnik i nie mogą być użyte do żadnego celu bez uprzednio wyrażonego pisemnego pozwolenia Nityi Patrycji Pruchnik.

Rozumiem i wyrażam zgodę na to, że mogę być obiektem nagrania, nagrania dźwiękowego, audiowizualnego lub innego wizualnego materiału (na potrzeby niniejszego regulaminu nazywane “Materiałem”), nagrane podczas mojego uczestniczenia w Satsangu z Nityą oraz, że Nitya Patrycja Pruchnik jest jedynym właścicielem praw autorskich do wyżej opisanego Materiału.

Zrzekam się wszystkich moich praw do tego Materiału oraz wyrażam zgodę, że może on zostać użyty bez wynagrodzenia dla mnie w żadnej postaci, przez nielimitowany okres czasu. Rozumiem, że mój wizerunek, głos, rozmowa lub kompozycja muzyczna mogą zostać użyte do dzielenia się Satsangiem i do jego promocji oraz innych edukacyjnych i informacyjnych celów.

Zgadzam się korzystać z każdego Materiału związanego z Satsangiem, jaki został mi udostępniony, z uczciwością i szacunkiem dla Nityi, dla Satsangu i dla uczestników Satsangu i spotkań z Nityą oraz dla członków Nitya Sangha i wyłącznie dla osobistego i niekomercyjnego użytku. Wyrażam zgodę, iż nie będę robić żadnych zdjęć, ani nie będę nagrywać żadnych materiałów dźwiękowych, wizualnych, audiowizualnych ani żadnych innych podczas uczestniczenia w Satsangu z Nityą. Wszelkie Materiały związane z Satsangiem z Nityą pozostają wyłącznie pod prawami autorskimi Nityi Patrycji Pruchnik, Kajetana Garbińskiego 16b, 01-122 Warszawa, Polska, NIP: 1181611327 REGON 381368466.

Satsang będzie nagrywany. Jeżeli nie chcesz aby Twój wizerunek został nagrany, usiądź poza zasięgiem kamery (lub, gdy jest to spotkanie online - wyłącz swoją kamerę.) Mikrofon będzie zawsze włączony podczas rozmowy z Nityą i Twój głos zostanie nagrany.

Biorąc udział w Odosobnieniu / Satsangu / Kursie z Nityą wyrażasz zgodę na nagrywanie Twojego głosu oraz wizerunku również podczas rozmowy z Nityą.

Uczestnicy Satsangu mówią pojedynczo. Prosimy szanuj proces innych uczestników, którzy w danym momencie prowadzą rozmowę z Nityą i nie ingeruj w ten proces w żaden sposób.

Wyłącz lub całkowicie wycisz swój telefon komórkowy na czas Satsangu.

Żadne substancje wpływające na stan percepcji nie są dozwolone podczas całego Odosobnienia / Kursu z Nityą.

Organizator ma prawo usunąć z Odosobnienia / Satsangu / Kursu każdą osobę, która znajduje się pod wpływem wyżej wspomnianych substancji oraz każdą osobę, która przeszkadza innym uczestnikom Odosobnienia / Satsangu / Kursu.

Zasady anulowania rezerwacji.

Jeżeli anulujesz swoją rezerwację z jakiegokolwiek powodu, zastosowane zostaną poniższe zasady:

- jeżeli anulujesz rezerwację 14 - 3 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia otrzymasz zwrot w wysokości 25% całej kwoty.
- jeżeli anulujesz 3 - 0 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia nie otrzymasz zwrotu kwoty.

Zasady uczestniczenia podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z deklaracją dobrego stanu zdrowia i akceptacją bezpieczeństwa zawartych w regulaminie.
Występowanie któregokolwiek z poniższych objawów wyklucza uczestnictwo:

- podwyższona temperatura ciała, powyżej 37,5 C
- katar, kichanie,
- kaszel,
- ból gardła,
- duszności,
- biegunka.

Uczestnicy zajmują miejsca w odległości nie mniejszej niż 2 metry od sceny.

Uczestnicy proszeni są o stosowanie osłony na usta i nos (maseczki) w przestrzeni zamkniętej.

Obowiązują odstępy między uczestnikami: 1,5m dla uczestników w maseczkach, 2m dla uczestników z odsłoniętą twarzą (nie dotyczy członków rodzin).

Obsługa wydarzenia jest przeszkolona w zakresie bezkontaktowej obsługi uczestników oraz procedur stosowanych na imprezie. 

Organizator zapewnia uczestnikom płyn dezynfekcyjny.

OŚWIADCZENIE O DOBRYM STANIE ZDROWIA
ORAZ ZASTOSOWANIU SIĘ DO PANUJĄCYCH OBOSTRZEŃ

Oświadczam, że posiadam aktualną wiedzę o trwającym stanie zagrożenia epidemiologicznego wywołanego tzw. wirusem COVID-19. Jestem świadomy/a aktualnie obowiązujących obostrzeń oraz przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego, które zamierzam bezwględnie przestrzegać w trakcie trwania wydarzenia. 

Przyjeżdżam na Odosobnienie w dobrym stanie zdrowia, nie wykazującym żadnych niepokojących objawów chorobowych. Jestem świadoma/y ryzyka, jakie może nieść za sobą uczestnictwo w grupowym spotkaniu z wieloma osobami w jednym miejscu. Nie będę pociągał do odpowiedzialności prawnej organizatorów Odosobnienia w razie zachorowania na COVID-19 w trakcie trwania Odosobnienia, ani po jego zakończeniu.

Jestem świadomy/a, że organizator wydarzenia może odmówić mi uczestnictwa w Odosobnieniu w sytuacji, w której w dniu przyjazdu mierzona temperatura mojego ciała będzie niepokojąco podwyższona, lub będę wykazywać wyraźne objawy chorobowe.

Data, miejsce i podpis uczestnika:  


Poprzez uczestniczenie w Wydarzeniu akceptujesz powyższe Zasady.

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy skontaktuj się z Organizatorami - [email protected]

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad.
Nitya Team