Regulamin wydarzeń

Witaj na Satsangu z Nityą!

Prosimy, uważnie przeczytaj i upewnij się, że rozumiesz poniższy regulamin zanim zarejestrujesz się na wydarzenie. Jeżeli masz pytania, proszę napisz na: [email protected]

Wskazówki dla uczestnika Odosobnienia oraz Satsangu i Kursu z Nityą oraz Zasady uczestniczenia podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Satsang / Odosobnienie / Kurs nie jest alternatywą dla leczenia medycznego.

Jeżeli jesteś pod opieką lekarską, nie zmieniaj ani nie rezygnuj ze sposobu leczenia, jakiemu jesteś poddawany przez twojego lekarza. Jeżeli kiedykolwiek znajdowałeś / znajdowałaś się i znajdujesz się pod opieką psychiatryczną obecnie, prosimy, poinformuj organizatorów Odosobnienia / Satsangu z Nityą. W niektórych wyjątkowych przypadkach udział w Satsangu może nie być dla ciebie właściwy.

Rozumiem, że uczestniczenie w Satsangu z Nityą i/oraz oglądanie spotkań z Nityą może aktywować emocjonalne, fizyczne oraz psychologiczne reakcje. Biorę pełną odpowiedzialność za ocenienie i zdecydowanie się na zaakceptowanie każdego ryzyka, jakie mogę ponieść w rezultacie mojego udziału i/lub oglądania Satsangu. Zgadzam się wziąć pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i urazy, jakich mogę doświadczyć, powstałe z mojego wzięcia udziału i/l lub oglądania Satsangu z Nityą.

Użycie Nagrań

Każdy uczestnik spotkania z Nity wyraża zgodę na to, że wszystkie nagrania Satsangu z Nityą, na przykład nagrany głos, wizerunek, zdjęcie lub napisane słowa Nityi są chronione prawem autorskim należącym do Nityi Patrycji Pruchnik i nie mogą być użyte do żadnego celu bez uprzednio wyrażonego pisemnego pozwolenia Nityi Patrycji Pruchnik.

Każdy uczestnik wyraża zgodę na to, że może być obiektem nagrania, nagrania dźwiękowego, audiowizualnego lub innego wizualnego materiału (na potrzeby niniejszego regulaminu nazywane “Materiałem”), nagrane podczas uczestniczenia w Satsangu z Nityą oraz, że Nitya Patrycja Pruchnik jest jedynym właścicielem praw autorskich do wyżej opisanego Materiału.

Uczestnik zrzeka się wszystkich praw do tego Materiału oraz wyraża zgodę, że może on zostać użyty bez wynagrodzenia dla mnie w żadnej postaci, przez nielimitowany okres czasu. Rozumie, że ten wizerunek: głos, rozmowa lub kompozycja muzyczno - wizualna mogą zostać użyte do dzielenia się Satsangiem, do jego promocji oraz innych edukacyjnych i informacyjnych celów.

Uczestnik zgadza się korzystać z każdego Materiału związanego z Satsangiem, jaki został mu udostępniony, z uczciwością i szacunkiem dla Nityi, dla Satsangu i dla uczestników Satsangu i spotkań z Nityą oraz dla członków Nitya Sangha i wyłącznie dla osobistego i niekomercyjnego użytku. Uczestnik wyraża zgodę, iż nie będzie robić żadnych zdjęć, ani nie będę nagrywać żadnych materiałów dźwiękowych, wizualnych, audiowizualnych ani żadnych innych podczas uczestniczenia w Satsangu z Nityą. Wszelkie Materiały związane z Satsangiem z Nityą pozostają wyłącznie pod prawami autorskimi Nityi Patrycji Pruchnik, Kajetana Garbińskiego 16b, 01-122 Warszawa, Polska, NIP: 1181611327 REGON 381368466.

Satsang będzie nagrywany. Jeżeli nie chcesz aby Twój wizerunek został nagrany, usiądź poza zasięgiem kamery (lub, gdy jest to spotkanie online - wyłącz swoją kamerę.) Mikrofon będzie zawsze włączony podczas rozmowy z Nityą i Twój głos zostanie nagrany.

Biorąc udział w Odosobnieniu / Satsangu / Kursie z Nityą wyrażasz zgodę na nagrywanie Twojego głosu oraz wizerunku również podczas rozmowy z Nityą.

Uczestnicy Satsangu mówią pojedynczo. Prosimy szanuj proces innych uczestników, którzy w danym momencie prowadzą rozmowę z Nityą i nie ingeruj w ten proces w żaden sposób.

Wyłącz lub całkowicie wycisz swój telefon komórkowy na czas Satsangu.

Żadne substancje wpływające na stan percepcji nie są dozwolone podczas całego Odosobnienia / Kursu z Nityą.

Organizator ma prawo usunąć z Odosobnienia / Satsangu / Kursu każdą osobę, która znajduje się pod wpływem wyżej wspomnianych substancji oraz każdą osobę, która przeszkadza innym uczestnikom Odosobnienia / Satsangu / Kursu.

Zasady anulowania rezerwacji.

Warunki rezygnacji z udziału w wydarzeniach z Nityą zostały napisane, aby organizatorzy mieli wystarczająco dużo czasu na niezbędne przygotowania związane z organizacją eventu oraz wszelkie konieczne prace przed wydarzeniem, rozpoczynające się dopiero po sformułowaniu ostatecznej listy uczestników. Opisane poniżej warunki rezygnacji przedstawiają zasady rezygnacji, zwrotów, zamiany uczestników oraz przenoszenia zaliczek na poczet innych wydarzeń.

Wszelkie rezygnacje oraz prośby powinny być kierowane bezpośrednio na adres mailowy: [email protected]. Skrzynka mailowa jest jedynym miejscem przyjmowania zgłoszeń i odpowiadania na wszelkie kwestie organizacyjne. 

Warunki rezygnacji:

  • Przy otrzymaniu informacji o rezygnacji z wzięcia udziału w wybranym wydarzeniu do 30 dni od dnia rozpoczęcia tego eventu, organizator zwraca uczestnikowi 100% poniesionych kosztów opłaty rejestracyjnej. Uczestnik nie musi podawać żadnych powodów swojej decyzji. 

  • Przy otrzymaniu rezygnacji od 29 dni do 15 dni od dnia rozpoczęcia wydarzenia: 

  1. organizator zwraca uczestnikowi 50% poniesionych kosztów opłaty rejestracyjnej. Aby otrzymać 50% z wpłaconej zaliczki, uczestnik nie musi podawać żadnych powodów swojej decyzji o rezygnacji.

lub

  1. Wartość 100% opłaty rejestracyjnej zostaje zaksięgowana na poczet innego wydarzenia, w którym rezygnujący uczestnik będzie mógł wziąć udział w przyszłości. Na wykorzystanie zaksięgowanych środków jest 1 rok od momentu dokonania wpłaty, na jedno wydarzenie. Możliwe różnice w opłatach programowych zostaną wtedy wyrównane poprzez dokonanie odpowiedniej dopłaty przez uczestnika, bądź poprzez zrealizowanie zwrotu przez organizatora. Po roku niewykorzystania środków, pieniądze nie mogą już zostać wykorzystane i nie będą zwracane.

  • Przy otrzymaniu rezygnacji od 14 dni do dnia rozpoczęcia wydarzenia, opłata rejestracyjna (zaliczka) zostaje zwrócona tylko w szczególnych przypadkach, wymienionych poniżej:

  1. Uczestnik przedstawi organizatorom zaświadczenie lekarskie o chorobie swojej lub dziecka nad którym sprawuje opiekę, która to choroba uniemożliwia mu wzięcie udziału w wydarzeniu. Dotyczy to nagłych poważnych skaleczeń lub urazów ciała oraz wszystkich chorób zakaźnych, które mogłyby narażać zdrowie pozostałych uczestników spotkania.

  1. Uczestnik stracił bliską osobę z najbliższej rodziny.

  1. Uczestnik samodzielnie znalazł osobę na swoje miejsce w czasie nie krótszym niż 3 dni od rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku chęci takiej zamiany uczestnik jest zobowiązany skontaktować się w pierwszej kolejności z organizatorami przedstawiając swoją prośbę o zmianę danych osoby biorącej udział w wydarzeniu. Osoba w zastępstwie musi być tej samej płci co rezygnujący uczestnik. Musi również zgadzać się na dokładnie te same warunki rezerwacji, zakwaterowania i uczestnictwa na które zgodził się uczestnik dokonujący rezerwacji. Po akceptacji zmiany ze strony organizatorów, uczestnicy rozliczają się między sobą samodzielnie. Wymagane jest potwierdzenie mailowe od obojga uczestników, że zgadzają się na taką zamianę.

Uwaga! Warunki rezygnacji opisują zasady zwrotów opłaty rejestracyjnej uwzględniającej część programową. W celu uzyskania informacji o możliwościach zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia, należy zapoznać się regułami dokonywania zwrotów u gospodarzy danego ośrodka, i z nimi kontaktować się w wyżej wymienionej sprawie. Organizatorzy wydarzeń z Nityą nie mają wpływu na wewnętrzną politykę poszczególnych obiektów i nie są w stanie wpływać na sposób postępowania właścicieli obiektów w sprawie rezygnacji i potencjalnych zwrotów. Kwestię zwrotu za pobyt i wyżywienie, organizatorzy pozostawiają do rozstrzygnięcia pomiędzy uczestnikiem rezygnującym a gospodarzami ośrodka, w którym odbywa się dane wydarzenie. 

Osoby, które chcą wykorzystać swoje zaksięgowane wpłaty na wydarzenie, na które aktualnie są otwarte zapisy, powinny skontaktować się z organizatorami na adres mailowy: [email protected] w celu dokonania zgłoszenia na wybrany event i przypomnieniu o zaksięgowanej kwocie na swoje nazwisko. 

Szczególne przypadki, nie uwzględnione w powyższym opisie, będą rozpatrywane indywidualnie. 
Zasady uczestniczenia podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z deklaracją dobrego stanu zdrowia i akceptacją bezpieczeństwa zawartych w regulaminie. Występowanie któregokolwiek z poniższych objawów wyklucza uczestnictwo:

- podwyższona temperatura ciała, powyżej 37,4 C
- katar, kichanie,
- kaszel,
- ból gardła,
- duszności,
- biegunka.

Uczestnicy zajmują miejsca w odległości nie mniejszej niż 2 metry od sceny. Uczestnicy proszeni są o stosowanie osłony na usta i nos (maseczki) w przestrzeni zamkniętej.

Obowiązują odstępy między uczestnikami: 1,5m dla uczestników w maseczkach, 2m dla uczestników z odsłoniętą twarzą (nie dotyczy członków rodzin).

Obsługa wydarzenia jest przeszkolona w zakresie bezkontaktowej obsługi uczestników oraz procedur stosowanych na imprezie. 

Organizator zapewnia uczestnikom płyn dezynfekcyjny.

Każdy uczestnik będzie zobowiązany do podpisania się pod Oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia, którego treść dostępna jest poniżej:

OŚWIADCZENIE O DOBRYM STANIE ZDROWIA
ORAZ ZASTOSOWANIU SIĘ DO PANUJĄCYCH OBOSTRZEŃ

Oświadczam, że posiadam aktualną wiedzę o trwającym stanie zagrożenia epidemiologicznego wywołanego tzw. wirusem COVID-19. Jestem świadomy/a aktualnie obowiązujących obostrzeń oraz przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego, które zamierzam bezwględnie przestrzegać w trakcie trwania wydarzenia. 

Przyjeżdżam na Odosobnienie w dobrym stanie zdrowia, nie wykazującym żadnych niepokojących objawów chorobowych. Jestem świadoma/y ryzyka, jakie może nieść za sobą uczestnictwo w grupowym spotkaniu z wieloma osobami w jednym miejscu. Nie będę pociągał do odpowiedzialności prawnej organizatorów Odosobnienia, gospodarzy ośrodka w którym wydarzenie ma miejsce ani innych uczestników, w razie zachorowania na COVID-19 w trakcie trwania Odosobnienia, ani po jego zakończeniu.

Jestem świadomy/a, że organizator wydarzenia może odmówić mi uczestnictwa w Odosobnieniu w sytuacji, w której w dniu przyjazdu mierzona temperatura mojego ciała będzie niepokojąco podwyższona, lub będę wykazywać wyraźne objawy chorobowe.


Poprzez uczestniczenie w Wydarzeniu akceptujesz powyższe Zasady.

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy skontaktuj się z Organizatorami - [email protected]

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad.


Nitya Team

Z całego serca dziękuję Ci za Twoje wsparcie. Jest ono dla nas bardzo ważne! Bez niego nie moglibyśmy dalej tworzyć i publikować dobrej jakości filmów z Nityą, wydać audiobooka z medytacjami oraz organizować spotkań medytacyjnych dla większej grupy osób.